Emission - News55

Inbjudan till teckning av aktier i News55

Styrelsen i News55 AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april 2017, beslutat att genomföra två nyemissioner. Dels en riktad emission till en grupp nya investerare om 416 667 aktier vilken är avslutad och fullt tecknad och som tillförde bolaget 5 MSEK. Dels en företrädesemission om högst 254 296 aktier i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier.

Teckningskursen i de båda emissionerna är 12 kronor per aktie vilket innebär att News55 tillförs 8 MSEK före emissionskostnader. News55 har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar om 100 % av emissionsvolymen (exklusive eventuell övertilldelningsoption). För det fall företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen även komma att fatta beslut om en emission av ytterligare högst 166 667 aktier (övertilldelningsoption) vilken i förekommande fall kommer att genomföras på samma villkor som Erbjudandet.

 

Anmälningsblankett för utskrift Teckna elektroniskt via BankID

Mer information

  Informationsmemorandum

  Teaser

Erbjudandet i sammandrag

  • Genom en företrädesemission om högst 254 296 aktier á 12 kronor styck vilket tillförs bolaget ca 3 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad till 100 % genom teckningsförbindelser från bl.a. Bolagets grundare Fredrik Lundberg och Artur Ringart samt garantiteckningar från externa garanter.
  • För det fall företrädesemissionen blir övertecknad kan bolagets styrelse komma att fatta beslut om ytterligare en riktad emission om högst 166 667 aktier på samma villkor som företrädesemissionen, en s.k. övertilldelningsoption, vilken kan komma att tillföra bolaget ytterligare högst 2 MSEK.
  • Den som är registrerad aktieägare på avstämningsdagen den 5 februari 2018 har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen.
  • För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt varvid sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 12 kronor per aktie, d.v.s. teckningsrelation 1:7.
  • Teckningsperioden löper mellan den 12 februari 2018 och den 26 februari 2018.
  • Exklusive övertilldelningsoption omfattar de båda emissionerna (erbjudandet samt den riktade emission som föregår Erbjudandet) 670 963 aktier. Antalet aktier i bolaget innan emissionerna är 1 780 074 och kommer vara 2 451 037 aktier efter emissionerna givet full teckning. De båda emissionerna medför en total utspädningseffekt om 27,4 %.
  • Värderingen (pre-money) är cirka 21,4 MSEK.

Anmäl dig här

Fyll i formuläret och skicka till postadressen nedan:

  Anmälningssedel

  Teckna elektroniskt via BankID

Anmälan skickas till:

Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm

E-post: [email protected]

Anmälnings­sedeln måste vara oss tillhanda senast den 26 februari 2018 kl 15.00.

Grundarna har ordet

Vi brukar alltid säga att vårt företag startade när Artur blev förbannad för snart tre år sedan… Läs mer

IR-kontakt

Tobias Fagerlund
[email protected]