Emission - News55

Inbjudan till teckning av aktier i News55

Styrelsen i News55 AB (”News55” eller ”Bolaget”), har den 20 augusti 2019, beslutat i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 24 maj 2019 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Totalt antal aktier som nyemitteras uppgår till högst 2 588 277 och för varje tecknad aktie ska 1 krona betalas. Betalningen av emissionen ska ske kontant. Bolaget tillförs därmed högst 2 588 277 kronor före emissionskostnader.

 

 

Anmälningsblankett för utskrift Teckna via Aqurat

Mer information

  Informationsmemorandum

 

Erbjudandet i sammandrag

 • Styrelsen har, den 20 augusti 2019, beslutat i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 24 maj 2019 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
 • Totalt antal aktier som nyemitteras uppgår till högst 2 588 277 och för varje tecknad aktie ska 1 krona betalas. Betalningen av emissionen ska ske kontant. Bolaget tillförs därmed högst 2 588 277 kronor före emissionskostnader.
 • För varje åtta (8) befintliga aktier får tre (3) nya tecknas.
 • För varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier för 1,00 kronor per ny aktie.
 • I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i News55.
 • Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 12 september 2019.
 • Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen är den 10 september 2019.
 • Första dag för handel exklusive rätt att delta i emissionen är den 11 september 2019.
 • Teckningstiden löper mellan den 16 september 2019 och den 30 september 2019.
 • Handel med teckningsrätter sker på NGM Nordic MTF från den 16 september till och med den 26 september 2019.
 • Handel med BTA sker från och med den 16 september till och med att emissionen registrerats på Bolagsverket.
 • Offentliggörande av utfall i emissionen beräknas ske omkring den 3 oktober.
 • Omvandling av BTA till nya aktier beräknas ske omkring den 30 oktober 2019.
 • Aktieägare som inte deltar i emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 27 %.
 • Beslutet om företrädesemissionen är villkorat av att den extra bolagsstämman godkänner kvittningsemissionen.

Den planerade nyemissionen ger Bolaget en förstärkning av det egna kapitalet samt goda förutsättningar att vidareutveckla bolagets nya affärer.Anmäl dig här

Fyll i formuläret och skicka till postadressen i anmälningssedeln:

  Anmälningssedel

 

Anmälan skickas till:

Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm

E-post: [email protected]

Anmälnings­sedeln måste vara Aqurat tillhanda senast den 20 november 2018 kl 15.00.

Grundarna har ordet

Vi brukar alltid säga att vårt företag startade när Artur blev förbannad för snart tre år sedan… Läs mer

IR-kontakt

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare
[email protected]