Emission - News55

Inbjudan till teckning av aktier i News55

Styrelsen i News55 AB (”News55” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 26 oktober 2018 beslutat att genomföra en en företrädesemission om högst  2 451 037 aktier i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Teckningskursen i emissionen är satt till 1 krona och 30 öre kronor per aktie vilket innebär att Bolaget tillförs högst 3 186 348,10 kronor före emissionskostnader. (Erbjudandet).

 

 

Anmälningsblankett för utskrift Teckna elektroniskt via BankID

Mer information

  Informationsmemorandum

 

Erbjudandet i sammandrag

Genom en nyemission med företräde för Bolagets befintliga ägare om totalt högst 2 451 037 nya aktier medförande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 869 856,713 kronor. Teckningskursen är 1 krona och 30 öre per aktie. Emissionen medför en utspädning om 50 % för de ägare som ej deltar i företrädesemissionen givet full teckning. Företrädesemissionen tillför vid full ­teckning Bolaget 3 186 348 SEK före emissionskostnader.
Den som på den föreslagna avstämningsdagen den 2 november 2018 är aktieägare i News55­ ­kommer att för varje befintlig aktie erhålla en teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, alltså en teckningsrelation 1:1. Den föreslagna tecknings­tiden löper under tiden från och med den 6 november 2018 till och med den 20 november 2018.Anmäl dig här

Fyll i formuläret och skicka till postadressen nedan:

  Anmälningssedel

  Teckna elektroniskt via BankID

Anmälan skickas till:

Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm

E-post: [email protected]

Anmälnings­sedeln måste vara Aqurat tillhanda senast den 20 november 2018 kl 15.00.

Grundarna har ordet

Vi brukar alltid säga att vårt företag startade när Artur blev förbannad för snart tre år sedan… Läs mer

IR-kontakt

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare
[email protected]